Patvirtinti bendrieji ugdymo planai, pagal kuriuos bus mokomasi 2007-2008 mokslo metais

 

Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė įsakymu patvirtino 2007-2008 metų bendruosius ugdymo planus, pagal kuriuos bendrojo lavinimo mokyklos  organizuos ugdymą ateinančiais mokslo metais. Ateinančių mokslo metų bendrieji ugdymo planai buvo rengiami atsižvelgiant į šiuo metu vykdomą Mokinių mokymosi krūvių mažinimo priemonių planą. 2007-2008 metų bendruosiuose ugdymo planuose pirmą kartą įrašyta nuostata, kad už mokinių mokymosi krūvių reguliavimą (ar šie atitinka higienos normas) tiesiogiai atsakingas mokyklos direktorius ir mokyklos steigėjas (savivaldybė ar kitas steigėjas).   

 Bendruosiuose ugdymo planuose pirmą kartą apibrėžtos ribos, kokius ugdymo organizavimo sprendimus gali priimti Švietimo ir mokslo ministerija (rengia bendrąsias ugdymo programas, bendruosius ugdymo planus ir pan.), mokyklos steigėjas ir pati mokykla.

Ugdymo planuose nustatyta, kiek pamokų per visus mokslo metus turi būti skiriama vienam ar kitam dalykui. Mokyklos, žinodamos valandų kiekį per visus mokslo metus, galės iš anksto geriau susiplanuoti ugdymą, taip, kad mokytojui susirgus ar išvykus į komandiruotę, jį galėtų pakeisti kitas.

 Specialiųjų poreikių mokiniai, kuriems sukaks 7 metai, tėvams pageidaujant ir pedagoginei psichologinei tarnybai rekomenduojant, metus dar galės ugdytis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Tokius vaikus mokys ateinantis iš mokyklos pradinukų mokytojas.

 Nauja ir tai, kad visuomenei naudinga veikla, iki šiol buvusi baigiamosiose klasėse, keliama į pagrindinį ugdymą. Visuomenei naudinga veikla vadinsis socialine veikla ir bus organizuojama nuo 5 klasės.

 Baigiamosiose klasėse ugdymo turinį reglamentuos Vidurinio ugdymo programos aprašas, kuriame patobulinamas profilinis modelis, labiau individualizuojamas mokymas. Mokiniai mokysis pagal savo susidarytus individualius planus, jiems bus pasiūlyta daugiau menų ir technologijų programų. Dalykus, kursus (išplėstinius ar bendruosius) vienuoliktokai ir dvyliktokai rinksis laisvai, pasirinkimas bus ribojamas tiktai nustatyto maksimalaus pamokų skaičiaus per savaitę. 

 Mažinamas vidurinio ugdymo programoje lietuvių kalbos išplėstiniu kursu besimokančių mokinių skaičius klasėje. Per lietuvių kalbos pamokas klasėje galės mokytis iki 25 mokinių (dabar – iki 30 mokinių).

Pamokinė veikla 1-5 klasių mokiniams baigsis birželio 1 dieną, 6-11 klasių mokiniams – birželio 21 dieną, dvyliktokams – gegužės 16 dieną. Per mokslo metus ne mažiau kaip 10 dienų turės būti skirta mokinių pažintinei, kūrybinei, praktinei veiklai.

 

ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.