Utenos apylinkės teismo pirmininkė Irena Vapsvienė, apžvelgdama praėjusius – 2020-uosius metus, juos įvardijo ,,kaip svarbių sprendimų, inovacijų ir galimybių metus, atnešusius naujų idėjų, subrandintų sumanymų ir praturtinusius visus mus patirtimi“.

 

Pagrindiniai veiklos rezultatai

Teismo strateginis tikslas – vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą. Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti Teismas vykdo programą „Teisingumo vykdymas“. Šią programą vykdydamas Teismas prisideda prie konstitucinių vertybių gynimo, užtikrina asmenų teisę į teisingą ir nešališką teismą, viešą bylų nagrinėjimą, atitinkantį Europos Sąjungos reikalavimus ir geriausios teisminės praktikos standartus. Šios programos įgyvendinimas padeda gerinti visos Lietuvos teisinės sistemos veiklą.

Suplanuoti rezultato kriterijai yra įvykdyti ir viršyti. Didesnis neapskųstų sprendimų santykis rodo, kad teismo sprendimai aiškiai ir suprantamai pateikiami bei išaiškinami proceso dalyviams. Teismas sudarė visas sąlygas tam, kad asmuo būtų užtikrintas, jog teismas bylą išnagrinėjo teisingai. Teismo priimtų sprendimų (išnagrinėjus bylą) didesnis stabilumas rodo Teismo veiklos padidėjusią kokybę. Atlikus Teismo klientų apklausą, nustatytas aptarnavimo kokybės vertinimo rodiklis – 4,8 balai iš 5 galimų balų.

Pasiekti ne visi suplanuoti produkto kriterijai. Teisme išnagrinėta mažiau bylų nei buvo planuota. Bylų išnagrinėjimo skaičius priklauso nuo gaunamų bylų skaičiaus, kurio Teismas įtakoti negali. Išnagrinėtų bylų skaičiaus sumažėjimas tiesiogiai nulėmė ir vidutinio vieno teisėjo išnagrinėtų bylų skaičiaus sumažėjimą bei vidutinį teisėjui tenkantį darbo krūvį. Pasiekti bylų nagrinėjimo trukmę iki planuotų 1,9 mėn. nepavyko, tačiau nenustatyta teisėjų nepagrįstai ilgo bylų nagrinėjimo faktų. Be to, palyginus su 2019 m., bylų nagrinėjimo trukmė sutrumpėjo. Paskelbtų sprendimų skaičius rodo Teismo sprendimų viešinimo efektyvumą. Teisėjams ir Teismo darbuotojams yra sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją, tačiau dėl paskelbto karantino režimo dalis mokymų buvo atšaukta arba vyko nuotoliniu būdu.

Programos ,,Teisingumo vykdymas“ įgyvendinimui buvo skirti 2 778 000 Eur asignavimai, kurie panaudoti 100 %. 2020 metais Teismas biudžetinius metus pradėjo su 125 016,81 Eur skola. 2020 metai yra pirmieji metai po teismų sujungimo (2018-01-01), kai biudžetiniai metai buvo baigti be skolų darbo užmokesčiui, nors Nacionalinė teismų administracija finansavo tik 64 procentus darbo užmokesčio fondo pagal esamą poreikį. Sutaupyti darbo užmokesčio fondą pavyko tik dėl to, kad beveik visuose Teismo rūmuose, išskyrus Molėtų rūmus, buvo laisvų teisėjų, teisėjų padėjėjų, teismo posėdžių sekretorių etatų.

Teismas nuolat ieško tinkamiausių būdų žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams panaudoti. Lėšų trūkumas riboja darbuotojų skatinimo ir motyvacijos kėlimo priemonių taikymą, kvalifikuotų, patirtį turinčių darbuotojų įdarbinimą, ar dirbančių kvalifikuotų darbuotojų išlaikymą, prisitaikymo galimybes prie šiuolaikinių technologijų.

Teismas taip pat turėjo neplanuotų išlaidų, susijusių su koronaviruso (COVID-19) infekcijos valdymu, t. y. apsaugos priemonių įsigijimu darbuotojams, techninių priemonių įsigijimu, skirtu nuotolinių teismo posėdžių organizavimui.

Personalo pokyčiai

2020 metais vyko nedidelių pasikeitimų personalo sudėtyje, ryškiausi jų – Teisėjų korpuse.

Nutrūko 4 teisėjų įgaliojimai, paskirti 2 nauji teisėjai. Teisme iš 26 teisingumą faktiškai vykdė 22 teisėjai.

2020 metais Teisme iš 64 dirbo 60 valstybės tarnautojų ir iš 43 – 37 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

2020 metais Teisme buvo 10 laisvų etatų. Nepriimta naujų darbuotojų. Su 3 darbuotojais nutrūko darbo santykiai.

Bylų nagrinėjimo statistika

2020 metais Teisme gautos 6968 bylos, iš jų: 697 administracinių nusižengimų, 722 baudžiamosios, 5549 civilinės. Gauta 2291 ikiteisminio tyrimo dokumentų. 2020 metais perkeltų iš 2019 metais gautų, bet neišnagrinėtų bylų, buvo 739, iš jų: 98 administracinių nusižengimų, 20 baudžiamųjų bylų, 621 civilinės. Iš viso, su perkeltomis iš 2019 metų neišnagrinėtomis bylomis, buvo – 7707.

2020 metais Teisme išnagrinėtos 7156 bylos, iš jų: 693 administracinių nusižengimų, 716 baudžiamųjų, 5747 civilinių. Surengti 197 nuotoliniai posėdžiai, naudojant vaizdo konferencijų įrangą ar vaizdo konferencijų programą ,,Zoom“.

2020 metais daugiausia išnagrinėta administracinių nusižengimų bylų, susijusių su transportu ir kelių ūkiu (transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas; transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs ar apsvaigę; nežymų sveikatos sutrikdymą ir turto sugadinimą nulėmęs Kelių eismo taisyklių pažeidimas; transporto priemonės vairavimas neturint teisės vairuoti, vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones; nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos; pakartotinis transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs ar apsvaigę), administracinių nusižengimų bylų, susijusių su viešąja tvarka (nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas, alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivus asmens pasirodymas viešosiose vietose; alkoholinių gėrimų vartojimas ar turėjimas, kai tai daro jaunesni negu dvidešimt metų asmenys; bendrojo pagalbos centro darbo trukdymas, specialiųjų tarnybų iškvietimas žinant, kad pagalba nereikalinga); administracinių nusižengimų, susijusių su valdymo tvarka (statutinių valstybės tarnautojų, karo policijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos ar žvalgybos pareigūnų teisėtų nurodymų ar reikalavimų nevykdymas; kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų ar valstybės pareigūnų sprendimų nevykdymas; statutinio valstybės tarnautojo, karo policijos ar žvalgybos pareigūno garbės ir orumo pažeminimas).

2020 metais Teisme buvo gauta 68 administracinio nusižengimo bylomis ir 60 prašymų vykdymo procese mažiau nei 2019 metais.

2020 metais daugiausia baudžiamųjų bylų gauta iš nusikaltimų žmogaus sveikatai kategorijos (dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo (BK 140 str.)); nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų transporto eismo saugumui kategorijos (dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo (BK 2811 str.)); nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams kategorijos (dėl vagystės (BK 178 str.)).

2020 metais Teisme buvo gauta 52 baudžiamosiomis bylomis, 65 teikimais ir prašymais baudžiamųjų bylų vykdymo procese mažiau nei 2019 metais.

2020 metais, kaip ir 2019 metais, daugiausia civilinių bylų išnagrinėta sumarinio proceso tvarka (pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo, bylos, nagrinėtinos dokumentinio proceso tvarka),; ginčo ir ypatingąja teisena (pareiškimai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, pareiškimai dėl santuokos nutraukimo bendru pareiškėjų sutikimu, pareiškimai dėl globos nustatymo).

2020 metais Teisme buvo gauta 1163 civilinėmis bylomis ir 71 prašymu civilinių bylų vykdymo procese mažiau nei 2019 metais.

2020 metais Teisme buvo išnagrinėtas 2291 ikiteisminio tyrimo dokumentas. Gauta 146 ikiteisminio tyrimo dokumentais daugiau nei 2019 metais. 2020 metais, kaip ir 2019 metais, daugiausia gauta ir išspręsta nutarimų susipažinti su dokumentais (informacija) (662); gauta ir išnagrinėta prašymų dėl nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą (356); gauta ir išnagrinėta pareiškimų dėl kardomosios priemonės – įpareigojimo gyventi skyrium (355).

2020 metais teisminei mediacijai perduota 12 bylų, t. y. 4 bylomis mažiau nei 2019 metais. Šį pokytį iš dalies lėmė Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo nuostatos, įtvirtinančios nuo 2020-01-01 šeimos bylose privalomąją mediaciją, kuria privaloma pasinaudoti iki kreipimosi į teismą.

Apibendrinimas

2020 metai Teismui buvo produktyvūs ir rezultatyvūs, atnešę rimtų iššūkių, privertusių operatyviai prie jų prisitaikyti, karantino režimo laikotarpiu keičiant darbo organizavimo ir asmenų aptarnavimo tvarką; sprendžiant problemas, susijusias su nepakankamu finansavimu, skirtu darbo užmokesčiui ir ūkio poreikių tenkinimui. Teismas veikia pakankamai didelėje teritorijoje, apimančioje Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonus ir Visagino miestą, todėl rūmų išsidėstymas skirtingose savivaldybėse sukelia iššūkių telkiant teisėjus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, bendroms veikloms, didina išlaidas transportui, mažina administravimo operatyvumą.

Pagrindiniu Teismo tikslu išlieka efektyvus teisingumo vykdymas, veiklos tobulinimas, vidinis Teismo darbuotojų komunikavimo gerinimas, teigiamos visuomenės nuomonės apie Teismo veiklą formavimas, Teismo veiklos viešumo stiprinimas, Teismo darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas, techninės bazės atnaujinimas ir gerinimas.

Utenos apylinkės teismo informacija

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.