Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Anykščių rajono savivaldybėje bei įvertino jos viešųjų įstaigų valdymą ir veiklos organizavimą.

Analizės išvadose konstatuota, kad Anykščių rajono savivaldybės viešosiose įstaigose valdymas yra nepakankamai skaidrus.

 Akiratyje – penkios viešosios įstaigos

STT pareigūnai teisės aktų ir dokumentų turinio analizę, pokalbius su darbuotojais, viešai skelbiamos informacijos stebėjimą ir analizavimą, valstybės registruose ir informacinėse sistemose sukauptą informacijos analizę atliko penkiose viešosiose įstaigose, kurių dalininkė yra Anykščių rajono savivaldybė: VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ „Sveikatos oazė“, VšĮ Anykščių menų inkubatorius - menų studija, VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ ir VšĮ Euroregiono Ežerų kraštas Direktorato Biuras.

Neįgyvendintos įstaigų dalininkų susirinkimų kompetencijos

Nustatyta, kad Anykščių rajono savivaldybė neįgyvendino visų Vyriausybės nuostatų dėl viešųjų įstaigų visuotinių dalininkų susirinkimų kompetencijos, todėl pastebėta atvejų, kai viešųjų įstaigų vadovai skiriami be konkursų, nėra patvirtinti pareigybių, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašai ir konkursų organizavimo taisyklės.
STT pareigūnai konstatavo, kad VšĮ Anykščių menų inkubatorius - menų studija visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirti tik naujų dalininkų priėmimo klausimai, o turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas nepriskirtas, nors to reikalauja Vyriausybės nutarimas.
Tyrimo metu STT pareigūnai padarė išvadas, kad neįgyvendintas VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro įstatų punktas, nes Anykščių rajono savivaldybė  administracijos direktorius nepatvirtino kitų pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų.
STT pareigūnams užkliuvo ir tai, kad vienais atvejais kitų pareigų, į kurias darbuotojai  priimami konkurso būdu, sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų tvirtinimas pavestas savivaldybės administracijos direktoriui, kitais – savivaldybės tarybai.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis  geležinkelis“ įstatuose nenumatyta visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija  tvirtinti konkurso vadovo pareigoms nuostatus ir kt.

Naujų dalininkų priėmimas – be taisyklių

Pastebėta, kad Anykščių rajono savivaldybėje nenustatyti jokie reikalavimai ir tikslai priimant naujus dalininkus, todėl dalininku gali tapti bet kuris asmuo, o tai sudaro regimybę dėl galimai neskaidraus ir neviešo naujų dalininkų priėmimo, jų interesų viešosiose įstaigose. Anykščių rajono savivaldybėje nėra aiškiai apibrėžta turtinių įnašų į viešųjų įstaigų kapitalą nustatymo politika, todėl dalininkais tapti pageidaujantys asmenys patys sprendžia dėl siūlomo turtinio įnašo, o savivaldybei visuotiniuose dalininkų susirinkimuose atstovaujantys asmenys (administracijos direktorius ar kitas jo įgaliotas asmuo) neturi aiškių taisyklių sprendimams priimti.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ įstatuose nustatyta, kad vienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi 1 balsą. Anykščių rajono savivaldybės įnašas į VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ kapitalą yra 81 962,46 Eur, taip pat Anykščių rajono savivaldybė įstaigai yra perdavusi turto panaudos pagrindais, Susisiekimo ministerijos turtinis įnašas–303 460 Eur, o 2020 m. dalininkais priimtų Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybių – po 5 000 Eur. Kadangi 2020 m. į viešosios įstaigos dalininkus  buvo priimti 2 nauji dalininkai, o balsų visuotiniame dalininkų susirinkime nustatymo principas numatytas dar 2016  m. patvirtintuose įstatuose, anot STT pareigūnų, siūlytina inicijuoti įstaigos dalininkų diskusiją dėl balsų perskirstymo, taip pat siūlytina siekti,  kad balsų visuotiniame akcininkų susirinkime paskirstymas būtų pagrįstas nustatytais principais, realiu savivaldybės indėliu į viešosios įstaigos veiklą. Anot STT pareigūnų, egzistuojanti praktika gali lemti neskaidrius, neracionalius sprendimus dėl viešųjų įstaigų veiklos.

Pastabos dėl viešųjų pirkimų

Kai kuriais atvejais trūksta skaidrumo viešųjų pirkimų srityje, pavyzdžiui, nustatyta, kad  VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ nustatyta galimai nepagrįsta pirkimo vertė, kuriai esant pirkimas vykdomas apie jį neskelbiant.
 Pastabos išsakytos ir dėl VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centre vykdytų viešųjų pirkimų.Centre nebuvo aiškiai reglamentuotas pirkimų vykdytojas, kai jų vertė yra didesnė kaip 10 000 tūkst Eur, bet mažesnė kaip 50 000 Eur. Tai STT įvardijo kaip korupcijos rizikos veiksnį..

Prasta kontrolė

STT tyrime taip pat atkreipiamas dėmesys į nepakankamas viešųjų įstaigų kontrolės priemones.
Anykščių rajono savivaldybės taryba, kaip vienintelė viešųjų įstaigų „Sveikatos oazė“, Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro, Anykščių  menų  inkubatoriaus –menų  studijos dalininkė, priima  sprendimus dėl įstaigos vadovų veiklos vertinimo kriterijų.  Vieni iš nustatytų kriterijų susiję su naujų paslaugų diegimu. Tačiau STT tyrimo metu pastebėta skirtinga praktika priimant sprendimus dėl viešųjų įstaigų veiklos, pavyzdžiui, vienais atvejais nustatoma, kad naujos paslaugos pajamos turi viršyti paslaugos diegimo išlaidas, kitais atvejais nustatomas konkretus gaunamų pajamų ir išlaidų santykis. Anot tyrimą atlikusių STT pareigūnų, esant  nepakankamai išankstinei visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimų kontrolei, gali būti priimami nepagrįstai skirtingi sprendimai pagal pateiktus viešųjų įstaigų vadovų siūlymus.
Nustatyta, kad iki 2020 m. gruodžio 29 d. galiojusiuose Anykščių rajono savivaldybės viešosios įstaigos Menų  inkubatoriaus – menų studijos įstatuose buvo numatyta kolegiali institucijos valdymo institucija – taryba,tačiau ji nebuvo sudaryta, be to, jos sudarymo tvarka neatitiko visuotinai priimtų kolegialių valdymo institucijų sudarymo principų.

Nepakankamai viešinama informacija

STT tyrime taip pat konstatuota, kad nepakankamai viešinama informacija apie Anykščių rajono savivaldybės viešųjų įstaigų veiklą.
Nepakankamai viešinamos informacijos pavyzdžiai:
VšĮ Anykščių turizmo ir informacijos centras neskelbė informacijos apie naudojamus tarnybinius automobilius, neskelbė aktualios informacijos apie viešuosius pirkimus, buvo skelbiamas ne vidutinis darbo užmokestis pagal Vyriausybės nustatytus reikalavimus, o pateikiami galimų darbo užmokesčio koeficientų intervalai. Korupcijos rizikos analizės atlikimo metu VšĮ Anykščių turizmo ir informacijos centras interneto svetainėje paskelbė informaciją apie naudojamą tarnybinį automobilį, papildė viešųjų pirkimų informaciją, iki 2021 m. vasario 1 d. numatė atnaujinti informaciją apie darbo užmokestį.
VšĮ „Sveikatos oazė“ tinklapyje buvo skelbiami negaliojantys įstaigos įstatai, neskelbiama informacija apie  viešuosius pirkimus (paskelbtas tik Mažos vertės pirkimų  tvarkos aprašas ir  pirkimų  vykdytojų deklaracijos), skelbiamas ne vidutinis darbo  užmokestis pagal Vyriausybės nustatytus reikalavimus, o pateikiami galimo darbo užmokesčio intervalai. Korupcijos  rizikos analizės atlikimo metu  VšĮ „Sveikatos oazė“ interneto  svetainėje paskelbė aktualią įstatų redakciją, papildė viešųjų pirkimų informaciją, patikslino informaciją apie darbo užmokestį.

Priimant į darbą trūksta viešumo ir skaidrumo

Konstatuota ir tai, kad į Anykščių rajono savivaldybės viešąsias įstaigas priimant darbuotojus trūksta viešumo ir skaidrumo.
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ nuo 2020 m. lapkričio 10 d. į darbą priėmė Infrastruktūros skyriaus vadovą.Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje  informacijos apie skelbtą konkursą VšĮ „Aukštaitijos  siaurasis geležinkelis“ Infrastruktūros skyriaus vadovo pareigoms užimti nėra.

Trūkumams pašalinti – nustatytas terminas

Siekiant pašalinti minėtus korupcijos rizikos veiksnius, Anykščių rajono savivaldybei ir Vidaus reikalų ministerijai pasiūlyta priimti bei patikslinti reikiamus dokumentus ir teisės aktus. Vidaus reikalų ministerijai taip pat pasiūlyta pavyzdinius viešųjų įstaigų dokumentus adaptuoti viešojo sektoriaus įstaigoms pagal joms nustatytus reikalavimus. Anykščių rajono savivaldybė, viešosios įstaigos, Vidaus reikalų ministerija per 3 mėnesius turės informuoti STT, kaip atsižvelgta ar planuojama atsižvelgti į pateiktus siūlymus.

-ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Na taip

  Nuoroda

  Kokia čia savivalda,kai be Vilniaus instrukcilų negali nei nei nusipersti.

  Prieš 2 dienas
 • Reikalinga STT išvada

  Nuoroda

  STT pats laikas patikrinti, kodėl metus ar daugiau neskelbiami konkursai į ligoninės ir vandenų vadovų Anykščiuose vietas. Būtinumo padiktuoti atvejai ar politinė korupcija?

  Prieš 3 dienas
 • Nu nu

  Nuoroda

  STT pats laikas ir Komunalinį patikrinti.

  Prieš 3 dienas
 • Kažkoks

  Nuoroda

  Glušas narkotikų prisėdęs kur papuolą ir ką papuolą rašo apie komiteto stegyma

  Prieš 3 dienas
 • rogutės

  atsakymas į: Kažkoks Nuoroda

  Nei glušas, ne aklas. Jei kam gėda, tai reikėjo pagalvoti prieš dedant parašą.

  Prieš 3 dienas
 • Linas

  Nuoroda

  Tvarkos buvo tvirtintos Tubio komandos, nenuostabu, kad ir trūkumų daug, neabejoju, kad juridinį išsilavinimą turinti administracijos direktorė iškuops jovalą.

  Prieš 3 dienas
 • Į Liną

  atsakymas į: Linas Nuoroda

  Nebejuokinkit su teisiniu išsilavinimu.

  Prieš 3 dienas
 • Laukite tesinio :)

  Prieš 3 dienas
 • Neužmirškite, kas steigė komitetą

  Nuoroda

  Žydrė SAPRIGONAITĖ
  Vytautas SENVAITIS
  Vytautas DATENIS
  Regina ŽVIRBLIENĖ
  Gediminas KUTKA
  Egidijus MATIUKAS
  Donatas TUSKA
  Danutė KUTKIENĖ
  Dangirutė ČEKANAUSKIENĖ
  Dangira NEFIENĖ
  Dalius STASIUKONIS
  Daiva TYLIENĖ
  Birutė TUSKIENĖ
  Aušrius ŽĄSINAS
  Audronius GALIŠANKA
  Audronė SAVICKIENĖ
  Asta SEREIKIENĖ
  Asta MISIŪNĖ
  Arvidas PAJUODIS
  Alvydas GERVINSKAS
  Aliutė KURMINIENĖ
  Algis BUKAUSKAS
  Algirdas ŠIMKUS
  Algirdas PUPKIS
  Algirdas GANSINIAUSKAS
  Alfrydas SAVICKAS
  Agnius ABRAŠKEVIČIUS
  Donaldas VAIČIŪNAS
  Deividas RAMONAS
  Elvyra KARALIŪNIENĖ
  Ramūnas BLAZARĖNAS
  Raimundas RAZMISLAVIČIUS
  Prima VAIŠVILIENĖ
  Nijolė PRANCKEVIČIENĖ
  Neringa MISIŪNĖ
  Linas PRAVILIONIS
  Ligita BUKAUSKIENĖ
  Laura PLISKAUSKIENĖ
  Kristina BEINORYTĖ
  Kazys MORKŪNAS
  Jurgita SENVAITIENĖ
  Jurgita BANIENĖ
  Jūratė BERNATONIENĖ
  Juozas MAČYS
  Julius JAKUBĖNAS
  Jorūnė RAGAIŠIENĖ
  Jonas BUZILIAUSKAS
  Jolita ABRAŠKEVIČIENĖ
  Gintaras RAŽANSKAS
  Virginija PRANSKEVIČIENĖ
  Vilma PETRAITIENĖ
  Viktorija NOREIKIENĖ
  Vaida ZLATKUTĖ
  Tadas TAURELĖ
  Sigita MAČYTĖ-ŠULSKIENĖ
  Rolandas JURKĖNAS
  Rita ŠIMKIENĖ
  Rita JUODIŠKIENĖ
  Žana LOGINOVA

  Prieš 3 dienas
 • Na ir kas, kad šie žmonės steigė komitetą? Kas čia netvarkoj? Gal su tavo protu ar sąžine...

  Prieš 3 dienas
 • Pifas

  atsakymas į: Donaldas Nuoroda

  Žmonės turi žinoti, kad yra tokių kurie steigė komitetą.

  Prieš 3 dienas
 • Aha

  atsakymas į: Pifas Nuoroda

  žmonės turi žinoti, kad yra durnų žmonių, kurie namo, jog steigti komitetą yra blogas darbas

  Prieš 3 dienas
 • Pilnas aptarnavimas

  atsakymas į: Aha Nuoroda

  Jei žmonių nepriima net į partiją, tai kas belieka. Organizuota grupuotė

  Prieš 3 dienas
 • Nu va

  Nuoroda

  Kristina tokia puiki vadovė ir pasirodo blogai.
  Mindaugui Gališanka siūlo kelti algą ir pasirodo blogai.

  Prieš 4 dienas
 • Ny

  Nuoroda

  Tai kame bėda yra spragų atsakai.Tam yra atitinkamos įstaigos spragom atitaisyt

  Prieš 4 dienas
 • To Ny

  atsakymas į: Ny Nuoroda

  Spragų labai daug KIKe bet STT kažkodėl aplenkė šią įmonę , norėtusi kuo greičiau STT sugrįžtu į šia įmone nes darbuotojai kreipėsi dėl direktoriaus ir vyr buhalterės atleidimo iš darbo.

  Prieš 3 dienas
 • augis

  Nuoroda

  galejot ir nerasyti zmonems tai seniai ne naujiena ir sarmata istaigoms kad nubo uzsimerke nors is valstybes pinigus semia labai dideliu kausu

  Prieš 4 dienas