Seimas iš naujo nutarė svarstyti Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus Seimui grąžintas Aukštojo mokslo įstatymo pataisas. Vakar už tai balsavo 67 Seimo nariai, susilaikė 2. Seimas iš naujo nutarė svarstyti Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus Seimui grąžintas Aukštojo mokslo įstatymo pataisas.

Ketvirtadienį už tai balsavo 67 Seimo nariai, susilaikė 2.


Pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti paskirtas Švietimo,
mokslo ir kultūros komitetas, papildomu - Biudžeto ir finansų
komitetas. Į Seimo plenarinį posėdį, preliminariais duomenimis, šis
klausimas turėtų sugrįžti birželio 26 d.

Prezidentas V.
Adamkus, grąžinęs Seimui pakartotinai svarstyti Aukštojo mokslo
įstatymo pakeitimą, pasiūlė jame nustatyti aiškius kriterijus, kas yra
gerai besimokantys studentai.

Valstybės vadovas pasiūlė
nustatyti, kad "gerai besimokantiems valstybinių aukštųjų mokyklų
studentams, išskyrus studentus, nurodytus šio įstatymo 61 straipsnyje,
laiduojamas nemokamas mokslas. Gerai besimokančiais studentais laikomi
studentai, kurie neturi akademinių skolų ir kurių studijų dalykų
įvertinimų vidurkis per semestrą yra ne mažesnis kaip įvertinimas
"aštuoni" dešimties balų vertinimo skalėje pagal Vyriausybės arba jos
įgaliotos institucijos patvirtintą studijų rezultatų vertinimo sistemą".


Seimo priimtu įstatymu įtvirtinama, kad gerai besimokančiais studentais
laikomi studentai, kurių studijų dalykų įvertinimų vidurkis per
semestrą yra ne mažesnis kaip įvertinimas "gerai" pagal aukštosios
mokyklos patvirtintus studijų rezultatų vertinimo kriterijus.


Prezidento nuomone, šioje įstatymo normoje apibrėžiant gerai
besimokančio asmens sąvoką yra pažeidžiami iš Konstitucijos 41
straipsnio 3 dalies kylantys reikalavimai gerai besimokančio asmens
kriterijams nustatyti, kurie yra atskleisti oficialioje konstitucinėje
doktrinoje.

Šalies vadovas atkreipia dėmesį, kad ši įstatymo
norma gali sukurti tokią situaciją, kad kiekviena aukštoji mokykla
įgytų teisę patvirtinti studijų rezultatų vertinimo kriterijus ir taip
savarankiškai nustatyti įvertinimo "gerai" sampratą. Toks teisinis
reguliavimas reikštų, kad konstitucinės gerai besimokančio piliečio
teisės į nemokamą aukštąjį mokslą įgyvendinimas, o kartu ir valstybės
biudžeto lėšų dydis, būtinas šiai konstitucinei teisei užtikrinti,
visiškai priklausys nuo to, kaip konkreti aukštoji mokykla apibrėš
įvertinimą "gerai".

Prezidentas V. Adamkus primena, kad šiuo
metu aukštosiose mokyklose taikoma dešimties balų vertinimo skalė nėra
įtvirtinta jokiame galiojančiame įstatyme, todėl įvertinimas "gerai"
gali būti labai įvairiai suprantamas ir interpretuojamas.


Prezidento V. Adamkaus nuomone, privalu, kad šie kriterijai būtų
aiškūs, objektyvūs ir vienodai suprantami. Taip pat būtina, kad bendrus
žinių ir gebėjimų lygio reikalavimus konkrečiam įvertinimui nustatytų
Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, o ne kiekviena aukštoji
mokykla.

Pasirašytame dekrete Prezidentas V. Adamkus primena,
kad sąvokos "gerai besimokantis pilietis" turinys buvo atskleistas jau
2002 m. sausio 14 d. Konstitucinio Teismo nutarime, kuriame
konstatuota, kad gerai besimokančiu laikytinas pilietis, kuris "mokosi
gerai, t. y. jo mokymasis atitinka nustatytus gero mokymosi kriterijus".


Konstitucinis Teismas 2007 m. birželio 7 d. nutarime taip pat nurodė,
kad kriterijai, kuriuos atitinkantys asmenys laikomi gerai
besimokančiais ir dėl to pagal Konstituciją turinčiais teisę, kad jų
mokslą valstybinėse aukštosiose mokyklose apmokėtų valstybė,
nustatytini įstatymu. Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 20 d. nutarime
pabrėžiama, kad įstatymu nustatyti kriterijai, kuriuos atitinkantys
valstybės finansuojami asmenys laikomi gerai besimokančiais, turi būti
iš anksto žinomi, aiškūs, objektyvūs, skaidrūs, jie negali nukrypti ne
tik nuo konstitucinės gero mokymosi sampratos, bet ir nuo tokios gero
mokymosi sampratos, kuri kyla iš visuomenės socialinės patirties ir
nepaneigia kiekvienam suprantamos ir visuotinai pripažįstamos žodžio
"geras" reikšmės.

Prezidentas V. Adamkus taip pat siūlo
įstatymu nustatyti, kad "Vyriausybė iki 2008 m. birželio 27 d.
patvirtina studijų vietų, į kurias 2008 metais priimamų studentų
studijos valstybinėse aukštosiose mokyklose visiškai ar iš dalies
apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, skaičių pagal studijų pakopas ir
formas", ir numatyti, kad "Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki
2008 m. birželio 27 d. patvirtina studijų rezultatų vertinimo sistemą".

ELTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.