Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“, skirtą Utenos apskričiai , leidžia „Anykštos“ redakcijos žmonės.
„„Aukštaitiškas formatas" – tai ypatingas UAB „Anykštos redakcija“ vadovų apsisprendimas žengti nepramintu keliu. Sakyčiau, netgi iššūkis. Periodiniam žurnalui leisti reikia didelių investicijų ir sutelkto kolektyvo. Dėl tos priežasties Lietuvoje, mano žiniomis, tėra du regioniniai žurnalai – Marijampolėje ir Kėdainiuose. Taigi, kaip sakė mano mylimas poetas Henrikas Radauskas, laikytis, leisdamas žurnalą, turi tik „pats už savęs“. Ir, žinoma, tikiuosi, kad skaitytojai mus palaikys“, - sakė „Anykštos“ vyr.redaktorė Gražina Šmigelskienė.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“, skirtą Utenos apskričiai ,
leidžia „Anykštos“ redakcijos žmonės.

„„Aukš­tai­tiš­kas for­ma­tas“ – tai ypa­tin­gas UAB „Anykš­tos
re­dak­ci­ja“ va­do­vų ap­si­spren­di­mas ženg­ti ne­pra­min­tu ke­liu. Sa­ky­čiau,
net­gi iš­šū­kis. Pe­ri­odi­niam žur­na­lui leis­ti rei­kia di­de­lių in­ves­ti­ci­jų
ir su­telk­to ko­lek­ty­vo. Dėl tos prie­žas­ties
Lie­tu­vo­je, ma­no ži­nio­mis, tė­ra du re­gio­ni­niai žur­na­lai – Ma­ri­jam­po­lė­je
ir Kė­dai­niuo­se. Tai­gi, kaip sa­kė ma­no my­li­mas po­etas Hen­ri­kas Ra­daus­kas,
lai­ky­tis, leis­da­mas žur­na­lą, tu­ri tik „pats už sa­vęs“. Ir, ži­no­ma, ti­kiuo­si,
kad skai­ty­to­jai mus pa­lai­kys“, - sakė „Anykštos“ vyr.redaktorė Gražina
Šmigelskienė.Žur­na­lą “Aukš­tai­tiš­kas for­ma­tas”
re­da­guo­ja pro­fe­sio­na­li žur­na­lis­tė Rai­mon­da Stan­ke­vi­čiū­tė – Vi­li­mie­nė.
Žur­na­lis­tė 17 me­tų dir­bo „Gim­to­jo Ro­kiš­kio” laik­raš­ty­je, bu­vo šio
laik­raš­čio re­dak­to­rė. Rai­mon­da Stan­ke­vi­čiū­tė – Vi­li­mie­nė 2001 me­tais
Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos ap­do­va­no­ta „Me­tų žur­na­lis­to di­plo­mu“.

“Ma­ne su­in­tri­ga­vo
idė­ja kur­ti ir leis­ti re­gio­ni­nį žur­na­lą, to­dėl aš ir esu čia. “Aukš­tai­tiš­kas
for­ma­tas“ yra drą­sus „Anykš­tos“ re­dak­ci­jos žings­nis į dar ne­pa­tik­rin­tą
ša­ly­je pa­tir­tį. Ti­kiu, kad fi­nan­siškai ne­bus leng­va, bet taip pat ti­kiu,
kad re­gio­ni­niai žur­na­lai yra at­ei­ties pro­duk­tas“,- sakė „Aukštaitiško
formato“ redaktorė R.Stankevičiūtė – Vilimienė.„Aukš­tai­tiš­ko for­ma­to“ di­zai­ną
nuo pir­mo­jo vir­še­lio iki pas­ku­ti­nio pus­la­pio su­kū­rė Kęs­tu­tis Va­si­liū­nas,
ša­lies me­no ben­druo­me­nė­je ži­no­mas kaip ti­tu­luo­tas gra­fi­kas, kny­gų
api­pa­vi­da­lin­to­jas. Šie­met jis pel­nė
Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos pre­mi­ją „Gra­žiau­sios me­tų kny­gos 2006“
kon­kur­se. K. Va­si­liū­nas - Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys, tarp­tau­ti­nių
dai­li­nin­kų gru­pių „Eu­ro­pa 24“, „Scan­di­na­via –Bal­tic Group“ na­rys. Me­ni­nin­kas yra pel­nęs ne­ma­žai pre­mi­jų:Vik­to­ro
Pet­ra­vi­čiaus pre­mi­ją pa­ro­do­je “Lie­tu­vos gra­fi­ka 2003”, Sai­to pre­mi­ją
Ky­o­to (Ja­po­ni­ja) tarp­tau­ti­nė­je me­džio rai­ži­nių pa­ro­do­je, ant­rą­ją
pre­mi­ją Eu­ro­pos gra­fi­kos bie­na­lė­je Briu­gėje (Bel­gi­ja).

”Sie­kiau, kad žur­na­le
bū­tų su­de­rin­ti kla­si­ki­nio ir mo­der­naus ma­ke­ta­vi­mo prin­ci­pai. No­rė­jau,
kad žur­na­las sa­vo for­ma bū­tų pa­trauk­lus jau­niems skai­ty­to­jams, o lo­giš­ku,
pa­pras­tu in­for­ma­ci­jos iš­dės­ty­mu ati­tik­tų vy­res­nės kar­tos žmo­nių
sko­nį. Me­niš­kos, di­des­nio for­ma­to fo­to­gra­fi­jos ir jų kruopš­tus at­rin­ki­mas
tu­rė­tų pa­ky­lė­ti žur­na­lą virš kas­die­ny­bės, su­teik­da­mos jam kul­tū­rin­go
lei­di­nio sta­tu­są”,- sakė „Aukštaitiško formato“ dizaineris Kęstutis Va­si­liū­nas.

ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.