Kiek anykštėnai mokės už šilumą? Ir taip brangi šiluma ketvirtadienį dar gali pabrangti
Ketvirtadienį posėdžiausianti rajono taryba spręs, kiek anykštėnai mokės už šildymą ateinantį sezoną. Pridedame parengtą ir tarybai pateiktą centralizuotai teikiamos šilumos ir karšto vandens perskaičiuotų kainų projektą. Ketvirtadienį posėdžiausianti rajono taryba spręs, kiek anykštėnai mokės už šildymą ateinantį sezoną. Pridedame parengtą ir tarybai pateiktą centralizuotai teikiamos šilumos ir karšto vandens perskaičiuotų kainų projektą.
DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS
ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS PERSKAIČIUOTŲ KAINŲ NUSTATYMO
2008 m. rugpjūčio 28
d. Nr. T-285

AnykščiaiVadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo
(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832)
11 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 21
punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin.,
2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr.130-5259) 32
straipsnio 5 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003
m. liepos 8 d. nutarimu Nr.O3-43 patvirtinta Centralizuotai
tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodika (Žin., 2003, Nr. 74-3471), Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2006 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 03-52 nustatytomis uždarosios akcinės bendrovės ,,Anykščių
šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinėmis kainomis
ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės ,,Anykščių šiluma“ prašymą, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti uždarosios akcinės
bendrovės ,,Anykščių šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens
perskaičiuotas kainas be pridėtinės vertės mokesčio:

1.1. vienanarę centralizuotai tiekiamos šilumos - 31,41 ct už kWh;

1.1.1. centralizuotai tiekiamos šilumos iš nuosavų šaltinių gamybos
kainas:

1.1.1.1. vienanarę – 22,44 ct už kWh;

1.1.1.2. dvinarę:

1.1.1.2.1. pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią) –
27,67 Lt už kW per

mėnesį;

1.1.1.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 18,69
ct už kWh;

1.2. centralizuotai tiekiamos šilumos perdavimo kainą už suvartotą
šilumos kiekį –

8,76 ct už kWh arba už vidutinę vartojimo galią – 63,95 Lt už kW per mėnesį;

1.3. šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų
(punktų), kainas:

1.3.1. vienanarę – 31,20 ct už kWh;

1.3.2. dvinarę (pirmasis variantas):

1.3.2.1. pastovioji dalis (už vidutinę vartojimo galią) – 63,95 Lt už kW
per mėnesį;

1.3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 22,44 ct už kWh;

arba

1.3.3. dvinarę (antrasis variantas):

1.3.3.1. pastovioji dalis (už vidutinę vartojimo galią) – 91,34 Lt už kW
per mėnesį;

1.3.3.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 18,69 ct
už kWh;

1.4. šilumos pardavimo vartotojams kainą – 1,76 Lt per mėnesį vienam
vartotojui arba daugiabučių namų gyventojams pasirinktinai – 1,50 Lt per mėnesį
arba 0,21 ct už kWh;

1.5. karšto vandens kainas daugiabučių namų gyventojams, kai karštas
vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių pagal vienanarę kainą (31,41 ct
už kWh) – 22,60 Lt už m3;

2. Sprendimą taikyti nuo 2008 metų lapkričio 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2007
m. spalio 25 d. sprendimą Nr. TS-388 ,,Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir
karšto vandens perskaičiuotų kainų ir šilumos energijos kiekio normų
nustatymo”.

Meras
Sigutis
ObelevičiusSveta VITKIENĖ
sveta.v@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.