„Anykšta“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus tarnybą, informuodama, kad „Anykštos“ žurnalistai nuolat susiduria su informacijos ribojimais: ne kartą buvo išprašyti iš seniūnų sueigos, jiems uždrausta stebėti Kultūros tarybos posėdžius, į raštu pateikus klausimus dažnai iš savivaldybės ateina aptakūs atsakymai, būna, kad informaciją savivaldybė atsisako suteikti.
Seimo kontrolieriaus redakcija prašė išaiškinti, ar Anykščių rajono savivaldybės administracija nepažeidžia Visuomenės informavimo įstatymo, ar tokie veiksmai  nėra varžantys žurnalistų teises laisvai rinkti ir skleisti informaciją.
Redakcijos skundą tyrusi  Seimo kontrolierė Milda Vainiutė konstatavo, kad „Anykštos“ skundas pagrįstas.

 

Komandiruotės tapo didžiule paslaptimi

Seimo kontrolieriui „Anykštos“ redakcija pateikė konkrečius pavyzdžius, kaip Anykščių rajono savivaldybė vengia suteikti prašomą informaciją arba atsirašinėja.
Kontrolieriui buvo nusiųsti „Anykštos“ redakcijos žurnalistų Roberto Aleksiejūno bei Vidmanto Šmigelsko susirašinėjimai elektroniniu paštu su Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi AudroniumiGališanka bei savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus laikinąja vedėja Audrone Pajarskiene.
2018 metų gegužės mėnesį rengdamas publikaciją apie Anykščių rajono savivaldybės delegacijos komandiruotę į Gruziją,  ,,Anykštos” žurnalistas Vidmantas Šmigelskas siekė išsiaiškinti, kokie buvo šios komandiruotės tikslai bei kiek ši komandiruotė kainavo. Savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka  žurnalistui nurodė klausimus pateikti raštu. Tačiau ir klausimus pateikus raštu, o vėliau ir pakartotinai išsiuntus dar labiau sukonkretintus klausimus, į dalį užduotų klausimų  buvo atsakyta aptakiomis frazėmis.
Dėl šios priežasties ,,Anykštos” redakcijai nepavyko informuoti skaitytojų, kiek mokesčių mokėtojams kainavo Anykščių rajono savivaldybės delegacijos kelionė i Gruziją.

Direktorius aiškino, kad „nustatyta tvarka ir laiku“ informavo apie įstatymus

LR Seimo kontrolieriui Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka  teisinosi, kad  į žurnalisto V.Šmigelsko klausimus abiem atvejais ,,visi atsakymai paruošti ir pateikti teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku”, tačiau užuot įvardijusi konkrečią kelionės dalyviams į Gruziją išmokėtų komandiruotpinigių  sumą, Anykščių rajono savivaldybė apsiribojo atsakymais, kad komandiruotpinigiai apskaičiuoti ir mokėti vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių  išlaidų  apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis.
Toks savivaldybės administracijos direktoriaus A.Gališankos atsakymas skaitytojams užkirto kelią gauti informaciją, kiek konkrečiai kainavo valdininkų kelionė į Gruziją.

Paslaptimi tapo apdovanjimui siūlomų asmenų skaičius

2018 metų birželio mėnesį, rengdamas publikaciją  apie Anykščių rajono garbės piliečio apdovanojimus, ,,Anykštos” žurnalistas Robbertas Aleksiejūnas elektroniniu paštu kreipėsi į  Anykščių rajono savivaldybės laikinąją Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėją A. Pajarskienę. Buvo siekiama sužinoti, kiek yra pateikta paraiškų šiam vardui gauti ir kokios organizacijos (asmenys) jas pateikė.
Iš A.Pajarskienės buvo gautas atsakymas, kad, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir siekiant apsaugoti asmens duomenis, išankstinė informacija neteikiama, nors ,,Anykštos”  redakcija siekė sužinoti tik pretendentų  skaičių, o ne konkrečius  pretendentų vardus bei  pavardes.
Seimo kontrolieriui tyrimo metu dėl šio atvejo Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka teisinosi, kad ,,teikiant atsakymą buvo įvertinta aplinkybė, kad Garbės piliečio vardo komisija svarsto ne tik per einamąjį šaukimą pateiktas kandidatūras, bet ir anksčiau teiktas iki tol nepatvirtintas kandidatūras. Šiuo atveju išankstinė informacija apie pateiktų kandidatūrų skaičių būtų neteisingai atspindėjusi galimus komisijos sprendimus. Žurnalisto prašymas iš anksto informuoti apie Garbės piliečio kandidatūras pateikusius asmenis yra susijęs su privačių asmenų duomenimis.”

Kultūros tarybos posėdžius stebėti nedraudžiama, tačiau žurnalistai ten nepageidaujami

“Anykšta” Seimo kontrolieriaus instituciją informavo, kad redakcijos žurnalistai Savivaldybės administracijos  specialistų ne kartą buvo išprašyti iš Anykščių rajono savivaldybės posėdžių salėje vykstančių seniūnų sueigų motyvuojant, kad stebėdami posėdžius žurnalistai gali atskleisti posėdyje aptarinėjamų gyventojų asmens duomenis, žurnalistams taip pat uždrausta dalyvauti savivaldybės Kultūros tarybos posėdžiuose. Savivaldybė viešai neskelbia šių posėdžių darbotvarkių, posėdžių laiko, posėdžiuose priimtų nutarimų.
Į šias pastabas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka  pateikė itin platų pasiaiškinimą:
„Savivaldybės administracija niekada ir jokiomis formomis nėra pareiškusi draudimo žurnalistams stebėti Kultūros tarybos posėdžius”,- Seimo kontrolieriams teisinosi A.Gališanka.
Ir, nors iš tokio teiginio galima susidaryti išvadą, kad Kultūros tarybos posėdžiai žurnalistams yra atviri, toliau Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka  kontrolieriui skirtame pasiaiškinime dėstė, kad  žurnalsitai šiuose posėdžiuose yra nepageidaujami.

Dirbti užsidarius pageidavęs Kultūros tarybos  pirmininkas

,,Kultūros tarybai pavesta atlikti ekspertinį rajono kultūros aplinkos vertinimo darbą. Kultūros tarybos pirmininko pozicija nesikviesti visuomenės informavimo priemonių atstovų stebėti ekspertų darbo proceso sulaukė pritarimo iš visų Kultūros tarybos narių. Savivaldybės administracija vertina Kultūros tarybos narių kompetencijas, atsižvelgia į Savivaldybės tarybos rekomendacijas ir nemano, kad tai, jog posėdžiuose nedalyvauja visuomenės informavimo priemonių atstovai, turi neigiamos įtakos [Kultūros tarybos] siūlymams ar nutarimams. Atvirkščiai, laisvai reiškiama intelektualių žmonių nuomonė bei konstruktyvios diskusijos sukuria poleminę erdvę kūrybiniams Anykščių miesto plėtros sprendimams, atveria naujų idėjų ir sumanymų perspektyvas. Tai būtų sunkiai įsivaizduojama dalyvaujant vietos žiniasklaidos atstovams ir žinant, kad dažna individuali nuomonė gali būti retransliuota ar kitaip viešai paskleista, neatmetant žurnalistinės interpretacijos ir dviprasmiškų kontekstų panaudojimo viešinant ekspertų darbo procesą. Kultūros taryba nėra tiesiogiai rinkėjų įgaliojimus gavusi ir sprendimus priimanti institucija, tad, [Savivaldybės nuomone], [Kultūros tarybos] veikla visiškai pateisina visuomeninei patariančiajai organizacijai iškeltus lūkesčius. [...Kultūros tarybos pirmininkas visuomenės informavimo priemonėms teikia informaciją apie priimtus sprendimus. Atsako į žurnalistų klausimus, įvairiuose komentaruose pateikia Kultūros tarybos poziciją aktualiais klausimais“, - Seimo kontrolieriaus rašte cituojamas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus A.Gališankos pasiaiškinimas, dėl kokių priežasčių į savivaldybės Kultūros tarybos posėdžius neįleidžiami žurnalistai.

Seniūnų sueigas draudė stebėti tik “blogieji” liberalai

Tai, kad iš Anykščių rajono savivaldybėje vykstančių seniūnų sueigų išprašomi žurnalistai, Anykščių rajono savivaldybės administracija, teikdama pasiaškinimą kontrolieriui, visą atsakomybę suvertė darbą palikusiems Anykščių rajono savivaldybės administracijos vadovams – Liberalų sąjūdžio žmonėms.
,,Už buvusių administracijos vadovų sprendimus nuo 2015 metų balandžio mėnesio iki 2016 m. gruodžio mėnesio dabartiniai administracijos vadovai neatsako”, - nurodė savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka.
Tačiau panašūs atvejai, kai seniūnų sueigos metu posėdžių salę žurnalistai buvo paprašyti palikti, Anykščių rajono savivaldybėje kartojosi ir savivaldybės administracijai vadovaujant dabartiniams vadovams.
,,Siekiant užtikrinti rezultatyvų Savivaldybės darbą, pasitarimuose dalyvaujantys specialistai dalijasi ir aptaria ne tik techninius ar procesinius veiklos aspektus, bet sprendžia ir su gyventojų asmens duomenimis susijusias problemas. Įprastai su asmens duomenimis susiję klausimai aptariami pasitarimų pabaigoje. Svarstant minimus klausimus pašaliniai asmenys nedalyvauja. Per 2017—2018 metus įvyko 10 seniūnų sueigų. Visose seniūnų sueigose dalyvavo UAB „Anykštos redakcija“ žurnalistai. Per minimą laikotarpį pasitaikė tik vienas atvejis, kada žurnalistų buvo paprašyta išeiti. Tas atvejis vyko jau baigus spręsti darbotvarkės klausimus ir perėjus prie administracinių veiklos klausimų, susijusių su asmens duomenimis”, - kodėl seniūnų sueigose neleidžiama dalyvauti žurnalistams, kontrolieriui teisinosi Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka.

Teisinosi, kad žurnalistai gali klausti ir žodžiu

Anykščių rajono savivaldybės administracija Seimo kontrolieriams taip pat aiškino, kad ,,Savivaldybės administracijos direktorius jokia forma nėra viešai pareiškęs, kad žurnalistai privalo klausimus teikti raštu”.
 ,,Savivaldybės administracijos direktorius visuomet atsako į asmeniškai jam pateiktus žurnalistų klausimus žodžiu. Jei atsakymui nereikia rinkti papildomos informacijos (pateikti tikslių statistinių duomenų, cituoti teisės aktų, nurodyti konkrečių piniginių sumų ar kt.), Savivaldybės administracijos direktorius iš karto atsako žodžiu. Jei informacijai pateikti reikia ne tik Savivaldybės administracijos direktoriaus, bet ir Savivaldybės administracijos atskirų sričių specialistų turimos informacijos, jei žurnalistai telefonu prašo pateikti atsakymus keliomis temomis, tuomet Savivaldybės administracijos direktorius žurnalistui išsako pageidavimus pateikti klausimus bendrąja tvarka. Savivaldybės administracija nesutinka, kad su žurnalistais yra bendraujama aptakiomis frazėmis, nes atsakymai visados pateikiami išsamiai ir motyvuotai“, - kontrolieriui aiškinosi Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka.

Seimo kontrolierių savivaldybės argumentai neįtikino

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka neigė bet kokius ,,Anykštos” išsakytus nusiskundimus dėl iš savivaldybės gaunamos  informacijos ribojimų, Seimo kontrolierę įtikinėjo: ,,esame įsitikinę, kad Savivaldybė tinkamai užtikrina viešosios informacijos rengėjų teisę rinkti ir gauti informaciją apie Savivaldybės veiklą”, akcentavo, kad savivaldybės informacijos viešinimo sutartis sudaryta su ,,Anykštos” redakcija, plačiai išdėstyti Anykščių rajono savivaldybės administracijos argumentai Seimo kontrolierių neįtikino, kad Anykščių rajono savivaldybės administracija, teikdama informaciją žurnalistams apie savo veiklą, elgiasi vadovaudamasi Konstitucija, Visuomenės informavimo bei Vietos savivaldos įstatymais.

Kontrolierė konstatavo, kad administravimas turi trūkumų

Pagal ,,Anykštos” redakcijos gautą skundą tyrimą atlikusi Seimo kontrolierė M. Vainiutė, susipažinusi su „Anykštos“ žurnalisto V.Šmigelsko susirašinėjimu elektroniniu paštu su Anykščių rajono savivaldybe, konstatavo, kad žurnalistui atsisakydama suteikti prašomą informaciją apie valdininkams už kelionę į Gruziją mokėtus komandiruotpinigius, Anykščių rajono savivaldybė, ,,nepateikusi konkrečių atsakymų į klausimus ir nenurodžiusi Redakcijai prašomos informacijos nepateikimo motvvų (priežasčių), taip pat atsakymo apskundimo tvarkos, pažeidė išsamumo, gero administravimo principus.”
Seimo kontrolierės teigimu, tai ,,vertintina kritiškai”.

Seimo kontrolierė pastebėjo – teisės akto pavadinimo negana

Nagrindėdama aplinkybes, kai Anykščių rajono savivaldybė ,,Anykštos” žurnalistui R.Aleksiejūnui atsisakė pateikti informaciją apie tai, kiek kandidatūrų pateikta Anykščių rajono garbės piliečio vardui gauti, Seimo kontrolierė M. Vainiutė konstatavo: ,,Pažymėtina, jog Savivaldybės administracija, atsisakydama pateikti Redakcijai prašomą informaciją, turėjo pareigą nurodyti aiškius informacijos nepateikimo motyvus ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis vadovaujantis  informacija neteiktina (priežastis), taip pat nurodyti, ar prašoma informacija Redakcijai bus pateikta vėliau (pavyzdžiui, po to, kai įvyks pirmiau minėtos komisijos posėdis, ar pan.), tačiau to nepadarė, apsiribodama teisės akto, reglamentuojančio asmens duomenų apsaugą, pavadinimo pateikimu, kas vertintina kritiškai pirmiau minėtų išsamumo, gero administravimo principų prasme”.

Kontrolierė nustatė - redakcijos teisės buvo pažeistos

Apibendrindama tyrimo išvadas, Seimo kontrolierė M. Vainiutė pažymėjo, kad ,,Anykštos” skundas buvo pagrįstas.
,,Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:
Gražinos Šmigelskienės, atstovaujančios uždarajai akcinei bendrovei ,,Anykštos redakcija”, skundą dėl Anykščių rajono savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), teikiant informaciją (atsakymus) į šios redakcijos kreipimusis elektroniniu paštu, pripažinti pagrįstu”.
Seimo kontrolierė rekomendavo Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui A. Gališankai imtis priemonių, kad ateityje atsisakant teikti informaciją būtų nurodytos tikslios atsisakymo priežastys ir nurodyta, kam galima apskųsti priimtą sprendimą.
Seimo kontrolierė Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui nurodė ,,Imtis priemonių, kad ateityje, Anykščių rajono savivaldybės administracijai nagrinėjant asmenų kreipimusis, atsakymai pareiškėjams būtų teikiami laikantis teisės aktuose įtvirtintų dokumentų išsamumo, teisėtumo, pagalbos bei gero administravimo principų.”
Anykščių rajono savivaldybės administracija įpareigota per 30 dienų nuo šio sprendimo gavimo datos informuoti LR Seimo kontrolieriaus tarnybą, apie šių rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus.

-ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Balsuočiau

  Nuoroda

  už jo atstatydinimą ! Nes jis melagis !

  Prieš 2 metų
 • nykščių radijas

  Nuoroda

  Visuomenės informavimo etikos komisija skelbia sprendimus dėl Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimų
  2019 sausio 22 dienos sprendimas Nr. EKS-03/19 skelbia, kad „Publikacijoje „Svėdasuose restauruotas paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui“ (anyksta.lt, 2018-09-26) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 56 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi nurodyti pirminį šaltinį, jei savo parengtoje viešojoje informacijoje jie pasinaudojo kito žurnalisto ar viešosios informacijos rengėjo parengta ar paskelbta informacija“.
  Pranešimą etikos sargams siuntė Anykščių rajono savivaldybė. Spalio pabaigoje vykusiame Anykščių rajono tarybos posėdyje administracijos direktorius Audronius Gališanka informavo tarybos narius, kad etikos sargams išsiuntė keletą pranešimų dėl UAB „Anykštos redakcija“ publikacijų. Vienas iš jų – dėl Svėdasų paminklo restauravimo.
  “Administracijos direktorius taip pat informavo, kad kreipėsi į vieną iš fondų (spaudos projektus įprastai finansuoja Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos fondas), dėl to, kad UAB „Anykštos redakcija” žurnalistas „galimai pasisavino savivaldybės specialistės rengtą medžiagą”, kurią paviešino jau su savo pavarde ir fondo ženklu. „Buvo rašyta apie tai, kad Svėdasuose sutvarkytas paminklas. Mes kreipėmės į šį fondą, fondo direktorius raštu patvirtino, kad yra du identiški straipsniai. Jis informuos redakciją, fondo tarybą ir paprašė kreiptis dėl profesinės etikos normų laikymosi į Visuomenės informavimo etikos komisiją. Ką planuojame ir padaryti”, – tarybos narius informavo A. Gališanka spalio 25 dieną vykusiame posėdyje.
  Beje, „Anykšta“ nuo 2018 m. vasaros yra Anykščių rajono savivaldybės informacijos viešintojas, skelbiantis savivaldybės užsakomuosius straipsnius ir skelbimus.
  NYKŠČIAI

  Prieš 2 metų
 • nušalintas vagis

  atsakymas į: nykščių radijas Nuoroda

  ieško galimybiu ?

  Prieš 2 metų
 • be reikalo nervuojasi.

  Nuoroda

  ar Anykščių rajono savivaldybės administracija nepažeidžia Visuomenės informavimo įstatymo, ar tokie veiksmai nėra varžantys žurnalistų teises laisvai rinkti ir skleisti informaciją. " Su tokiais kontrolieriais tokie ir žurnalistai.Turi buti,,laisvai rinkti ir skleisti teisinga informacija",bet to nera.Jei sako ,kad žurnalistai nepageidaujami ,tai tik nepageidaujaami ,bet gali klausytis,o ne juos išvaro iš posedžiu,labai jau jie yra susireikšmine.Tai tik rekomendacija.Taip,kad nepuskit burbulu ir nesišakokit,aš jau seniai nr vienam bet kokio laikrašcio žurnalistui ar fotografui į klausimus neatsakineju

  Prieš 2 metų
 • Nenuskriausti

  atsakymas į: be reikalo nervuojasi. Nuoroda

  Labai nereikia vaidint nuskriaustais. Reikia but saziningiems, nesaliskiems, rasyt tiesa, o ne stengtis igrust zmonems savo ar nezinia kieno nuomone ir dar su isvedziojimais ,,zmones nori zinoti". Taip, nori, bet jus konstatuokit faktus teisingus, o jau skaitytojas kiekvienas susidarys nuomone be jusu!Atsimenu, buvo toks didysis zurnalistas Arvy..., tai jam kazkaip girdedavosi atvirksciai, negu sakoma... Kur tuomet zurnalisto etika?

  Prieš 2 metų
 • Serifas

  Nuoroda

  Audrone ...Galisanskas .... tie zmones kurie Tubio komandos pakalikai ..As liepiu jus vygdote...smirda visa komanda

  Prieš 2 metų
 • Kitu galu

  Nuoroda

  Na ką Audroniau G. prisidirbai. Dabar reikės viešai pateikti atsiprašymą ir pasižadėjimą taisytis. Ar gražu būnant teisininko Tubio pašonėje, nesilaikyti teisės aktų?

  Prieš 2 metų